WIECZÓR FILMOWY


Stowarzyszenie Umarłych Poetów (reż. P. Weir) vs Fala (reż. D. Gansel), czyli jaka powinna być / jaka jest szkoła?

Regulamin Wieczoru Filmowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi


 1. Organizatorem Wieczoru Filmowego jest II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Nauczycielami odpowiadającymi za przebieg wydarzenia są: p. Anna Ryłek, p. Aleksandra Sikora, p. Marta Szymczyk oraz p. Antoni Markiewicz.
 2. Uczestnikami Wieczoru Filmowego są uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi, którzy posiadają dobrą lub wyższą ocenę z zachowania (wyjątek stanowią uczniowie klas I, którzy nie mogą spełniać tego wymogu).
 3. Uczniowie potwierdzają swój udział zapisem na Wieczór Filmowy oraz odpowiednim zaświadczeniem od rodziców, którzy wyrazili zgodę na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych oraz zostali poinformowani o terminie wydarzenia.
 4. Zaświadczenia pobieramy i składamy u nauczycieli dokonujących zapisów uczniów na Wieczór Filmowy (patrz punkt 1).
 5. Opiekę nad bezpieczeństwem uczniów sprawują organizatorzy imprezy.
 6. Termin Wieczoru Filmowego ustala się na 2 grudnia 2016 r. w godz. 17.00-21.00. Wieczór Filmowy rozpoczyna się punktualnie. Uczniowie spóźniający się więcej niż 15 minut nie zostaną wpuszczeni. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku w trakcie trwania imprezy.
 7. Uczniowie zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w dyskusji mającej miejsce po projekcji.
 8. Podczas Wieczoru Filmowego obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i zażywania środków odurzających.
 9. W wypadku podejrzenia o posiadanie wymienionych w punkcie 8 środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie w szkole.
 10. W czasie trwania imprezy uczestnicy zobowiązują się do kulturalnego zachowania
 11. Po zakończeniu imprezy uczniowie są zobowiązani do posprzątania śmieci oraz ustawienia wszelkich sprzętów na swoim miejscu.
 12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu Szkoły organizatorzy mają prawo usunąć uczestnika z Wieczoru Filmowego, zawiadamiając rodziców ucznia.
 13. Złamanie powyższych zasad może skutkować karami regulaminowymi, w tym naganą dyrektora, i zakazem uczestnictwa w następnych imprezach szkolnych.

Wieczór filmowy odbędzie się 2 grudnia 2016 r. w godzinach 17.00-21.00 na terenie szkoły.

Wszystkich chętnych zapraszamy!